8
KES
12.00
PT13-15, P10 Taso 3

LuVe Valkoinen - KK-V  1 - 1

Rauma, Otalahti jp N B